Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych


Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli:
  • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
  • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
  • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
  • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;
  • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
  • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
  • złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych * wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
* osoba może ubiegać się o dofinansowanie do ww. zadania, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  1. ) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  2. ) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
W przypadku przekroczenia ww. kwot dochodu, kwotę dofinansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej do turnusu rehabilitacyjnego pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.
W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu, o których mowa powyżej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694 z późn. zm.)

BiP

BIP
Image