Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej


Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może:

1) przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej albo dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli:
a) uczy się w szkole;
b) uczy się w uczelni;
c) uczy się u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego;
d) uczy się na kursach, jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
e) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

2) opuścić dotychczasową rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną i skorzystać z następujących świadczeń:
a) na kontynuowanie nauki,
b) na usamodzielnienie,
c) na zagospodarowanie;
d) pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz zatrudnienia,
e) pomocy prawnej i psychologicznej.

BiP

BIP
Image