Image
W dniu 14.06.2024 r. w powiecie kościańskim odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego połączone z warsztatami kreatywnego spędzania czasu dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej – w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”, w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wydarzenie otworzył Starosta Kościański Pan Artur Opas oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Pani Agnieszka Marszewska. Pan Starosta podziękował rodzinom zastępczym za trud wychowania nazywając rodziców „aniołami, którzy niosą piękną, ale pełną poświęcenia misję”. Pani Dyrektor przywitała wszystkich uczestników imprezy, a zwłaszcza dzieci, młodzież oraz rodziny zastępcze, wyrażając wdzięczność za ich codzienną pracę i poświęcenie na rzecz swoich podopiecznych. Impreza odbyła się w radosnej atmosferze, pełnej dobrej energii. Dzieci i młodzież uczestniczyły w warsztatach tematycznych – malowanie tkanin, tworzenie domowego ogródka, treningu ruchowym, warsztatach z biżuterii, sitodruku i ceramiki. Ponadto, najmłodsi chętnie brali udział w konkurencjach sportowych i sprawnościowych podczas, których panowała zdrowa, pozytywna rywalizacja. Rodzice zastępczy wymieniali doświadczenia i z dumą obserwowali swoich podopiecznych.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Image

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 566 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 9 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 90 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.


Grupa docelowa

Z terenów powiatów Gostyńskiego, Grodziskiego, Kościańskiego, Leszczyńskiego, Międzychodzkiego, Nowotomyskiego, Rawickiego, Wolsztyńskiego oraz Miasta Leszno:

- dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,

- usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,

- podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.


Zadania realizowane w projekcie

- diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,

- działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,

- działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,

- usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,

- wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

 

 Efekty projektu

 - wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 566 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,

- poprawa funkcjonowania 48 rodzin zastępczych,

- objęcie wsparciem 90 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,

- rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej.


Wartość projektu (całkowity koszt projektu)

14 996 567,91 zł

Kwota dofinansowania UE

10 497 597,53 zł


Partner wiodący:

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy:

- Powiat Gostyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

- Powiat Grodziski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.

- Powiat Kościański/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

- Powiat Leszczyński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie

- Powiat Międzychodzki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie

- Powiat Nowotomyski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

- Powiat Rawicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

- Powiat Wolsztyński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

- Miasto Leszno/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie


KONTAKT w sprawie projektu: Magdalena Michalewicz,  tel. 65 511 01 66, biuro@pcprkoscian.pl

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskieBiP

BIP
Image